ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ- Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ