Πληρώστε λιγότερο φόρο δαπανώντας χρήματα με το σωστό τρόπο

Γράφει η Φιλοθέη Μακριδάκη

Φοροτεχνικός

Σύμβουλος επιχειρήσεων

mfilothei@yahoo.gr 

 

Συμπληρώνοντας και φέτος τη φορολογική μας δήλωση , υπάρχουν δαπάνες οι οποίες μπορούν να μας μειώσουν το φόρο που θα κληθούμε να πληρώσουμε στη φορολογική διοίκηση. Ποιες είναι οι δαπάνες αυτές και πως τις δηλώνουμε στην περίπτωση κατά την οποία τις έχουμε πραγματοποιήσει ?

Στον Πίνακα 7 της φορολογικής μας δήλωσης συμπληρώνουμε δαπάνες που αποδεδειγμένα έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο 2017 και σε περίπτωση ελέγχου από την φορολογική αρχή μπορούμε να τις προσκομίσουμε και έτσι να αποδείξουμε την ύπαρξή τους και κατά επέκταση να δικαιολογήσουμε τη μείωση φόρου την οποία ζητήσαμε.

Αρχικά στους κωδικούς 049-050 γράφουμε το συνολικό ποσό των δαπανών που πραγματοποιήσαμε το 2017. Οι δαπάνες που θα πρέπει να συγκεντρωθούν είναι για εισόδημα από 1 έως 10.000ευρώ  το 10%, από 10.000,01 έως 30.000 το 15% και από 30.000,01 και άνω το 20% και μέχρι 30.000 ευρώ δαπάνες το μέγιστο.

Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Στους επόμενους κωδικούς 059-060 συμπληρώνουμε τα χρηματικά ποσά που δαπανήσαμε για δωρεές, προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, τους ιερούς ναούς, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα δημοτικά νοσοκομεία και τα νοσοκομεία που είναι ΝΠΙΔ και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά ΝΠΔΔ, τα ΝΠΔΔ που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το ν.1514/1985 και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ΝΠΙΔ που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.

Στους κωδικούς 059-060 συμπληρώνουμε τα ποσά των δωρεών που καταβάλαμε σε κρατικούς φορείς νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και σε χώρες του Ε.Ο.Χ.

Τα ποσά των δωρεών αναγνωρίζονται εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικούς για το σκοπό αυτό λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασης των πιο πάνω φορέων.

Να γνωρίζουμε ότι το συνολικό ποσό των δωρεών επί του οποίου υπολογίζεται μείωση φόρου δε μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό 5% του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή. Η μείωση πραγματοποιείται μόνο και εάν τα ποσά των δωρεών υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. Το 10% του ποσού των δωρεών αυτών θα αφαιρεθεί από το φόρο που βεβαιώνεται.

Οι επόμενοι κωδικοί 075-076 είναι πλέον ανενεργοί στη φορολογική δήλωση εξαιτίας του ότι ο λογαριασμός της Τράπεζας της Ελλάδος στον οποίο καταβάλλονταν ποσά για την απόσβεση του δημόσιου χρέους καταργήθηκε.

Οι κωδικοί 061-062 αφορούν τις δαπάνες τις οποίες καταβλήθηκαν για πολιτιστικές χορηγίες του ν.3525/2007 στο Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 741 Α.Κ., που επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Προσοχή το αφαιρούμενο συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος το οποίο θα αφαιρεθεί από το εισόδημά σας.

Στους επόμενους κωδικούς 077-078 μισθώματα επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα δηλώνουμε το διπλάσιο ποσό του μισθώματος που καταβάλατε το 2017 για επιχείρηση τριτογενούς τομέα που είναι εγκατεστημένη σε κτήριο της περιοχής Γεράνι ή Μεταξουργείο το οποίο εκπίπτει από το φόρο.

Οι κωδικοί 663-664 αναφέρονται στο συνολικό ποσό που επενδύσατε το 2017 στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους με προορισμό την προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα

παρ. 9 άρθρου 73 ν.3842/2010

Στους κωδικούς 033-034 θα πρέπει να τσεκάρετε το γράμμα α αν δεν δραστηριοποιείστε επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα ή δεν είστε μέτοχος ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή μέλος ομορρύθμου, ή ετερορρύθμου, ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τομέα.

Στην περίπτωση αυτή κατά ποσοστό 40% της επένδυσης αυτής θα αφαιρεθεί από το εισόδημά σας.

Στους κωδικούς 035-036 θα επιλέξτε το γράμμα β αν δραστηριοποιείστε επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα ή είστε μέτοχος Α.Ε. ή Ε.Π.Ε ή μέλος Ο.Ε, Ε.Ε ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τομέα. Σε αυτή την περίπτωση κατά ποσοστό 20% της επένδυσης αυτής θα αφαιρεθεί από το εισόδημά σας.

Και τέλος στους κωδικούς 055-056 και 057-058 συμπληρώνουμε τα συνολικά ποσά της δαπάνης που πραγματοποιήσαμε μέσα στο 2017 για την ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, καθώς και για την ιδιωτική χρηματοδότηση υποψηφίων ή και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε αυτή την περίπτωση ποσοστό δέκα τοις εκατό 10% επί των ανωτέρω ποσών που χορηγούνται σε δικαιούχους χρηματοδότησης της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3023/2002 εκπίπτει από το φόρο πάντα όμως και μόνο με την προϋπόθεση ότι τα ποσά αυτά υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους τα εκατό 100 ευρώ.