Ανακοίνωση του Δήμου Ζωγράφου για ογκώδη απορρίμματα και μπάζα

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου Ζωγράφου για τα αδρανή-οικοδομικά υλικά (μπάζα) και τα ογκώδη απορρίμματα και των συνθηκών της εξάπλωσης του COVID-19, με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση της δημόσιας υγείας,  η Υπηρεσία Καθαριότητας παρακαλεί τους δημότες να ενημερώνουν εγκαίρως και να έρχονται σε συνεννόηση μαζί της προκειμένου να γίνεται η απομάκρυνση των παραπάνω υλικών χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον.
Σε περίπτωση έγκαιρης ενημέρωσης οι δημότες θα απαλλάσσονται από το πρόστιμο αλλά και τη χρέωση τους ενός κυβικού απορριφθέντος υλικού, εκ του συνόλου.
Ήτοι:
Κόστος ανά κυβικό για τα ογκώδη αντικείμενα (διάφορα, έπιπλα κ.λπ.) 22 ευρώ.
Κόστος ανά κυβικό για τα αδρανή-οικοδομικά υλικά και μπάζα 28 ευρώ.
Κόστος ανά κυβικό για τα κλαδιά 9 ευρώ.
Εκτιμάται ότι ένα κυβικό αδρανών υλικών αντιστοιχεί σε πέντε μικρές σακούλες.
Στην περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη απόρριψη οικοδομικών υλικών και λοιπών ογκωδών αντικειμένων, σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους και βάσει των Υπ. Αριθμ. 368/28-11-2019 και Υπ. Αριθμ. 28/1/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οι δημότες θα υποχρεούνται στην πληρωμή του προστίμου και των αντιστοίχων τελών ανά κυβικό απορριφθέντων απορριμμάτων.

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Για την Καθαριότητα:          210-7770383

Για το Πράσινο (κλαδιά):    210-7485295